Powiat - wspólna sprawa

WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Nasz wspólny program samorządowy na lata 2014 – 2018

I. Przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój gospodarczy Gmin i Powiatu Brzeskiego.
1. Utworzymy Powiatową Strefę Aktywności Gospodarczej oraz Gminne Strefy Rozwoju Gospodarczego.
2. Dokonamy reorganizacji działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Zoptymalizujemy wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych (staże, przekwalifikowania, a przede wszystkim rozwój małych firm i działalności gospodarczej).
4. Wykorzystamy potencjał gospodarczy Powiatu dla tworzenia nowych miejsc pracy poprzez ścisłą współpracę z samorządem wojewódzkim, samorządami gminnymi oraz instytucjami zajmującymi się rozwojem biznesu i przedsiębiorczości.

II. Zdrowie i pomoc społeczna – wartością i gwarancją mieszkańców Powiatu.
1. Zapewnimy bezpłatny dostęp do podstawowej i specjalistycznej służby zdrowia.
2. Wspierać będziemy oraz otoczymy opieką osoby w trudnej sytuacji materialnej oraz rodziny wielodzietne.
3. Zakończymy prace modernizacyjne Szpitala Powiatowego w Brzesku.
4. Utworzymy publiczny Oddział Geriatrii i Opieki Paliatywnej.
5. Znacznie polepszymy jakość usług medycznych poprzez kształcenie personelu i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego.
6. Wprowadzimy programy profilaktyki zdrowotnej: walka z nowotworami i chorobami cywilizacyjnymi.
7. Zwiększymy zakres usług związanych z rehabilitację zdrowotną.
8. Poprawimy warunki pomocy dla najbardziej potrzebujących i doświadczonych przez los.

III. Powiat Brzeski - bezpiecznym domem.
1. Zrealizujemy budowę Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
2. Wzmocnimy współpracę przy realizacji programu profilaktycznego w celu ochrony młodzieży przed patologiami i uzależnieniami.
3. Zapewnimy bezpieczeństwo mieszkańcom realizują program „zero tolerancji dla przestępstw i narkotyków”.
4. Zapewnimy systemowe wsparcie finansowe dla jednostek OSP w gminach.
5. Włączymy się w proces projektowy i budowę zbiornika retencyjnego w Gosprzydowej, uwzględniając wszystkie uzasadnione żądania mieszkańców.

IV. Edukacja – przepustką młodych do sukcesu.
1. Wdrożymy program rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
2. Szkoły dopasują się do szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej.
3. Zapewnimy rzeczywisty rozwój szkolnictwa zawodowego. Kierunki i metody kształcenia dostosujemy do potrzeb rynku pracy.
4. Nowoczesne formy podnoszenie jakości kształcenia jako najlepszy sposób na zapewnienie nowych perspektyw zawodowych i ograniczenie bezrobocia.
5. Szeroka i wszechstronna współpraca Zespołu Szkół w Czchowie z Gimnazjami na terenie Gminy Czchów, Iwkowa i Gnojnik.
6. Rozwój i podnoszenie poziomu oświaty traktujemy jako skuteczny czynnik przeciwdziałania biedzie i bezrobociu.
7. Będziemy wspierać finansowo nauczycieli chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
8. Usprawnimy i zwiększymy zakres pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie stypendiów naukowych i socjalnych.

V. Rozwój infrastruktury i dróg.
1. Kontynuacja, zainicjowanych przez Wspólnotę Samorządową, dobrych praktyk współpracy z gminami w realizacji inwestycji drogowych poprawiających komfort i bezpieczeństwo dróg powiatowych (remonty, budowa chodników).
2. Pozyskiwanie środków europejskich na budowę dróg i chodników ( zakończymy remonty wszystkich pozostałych dróg powiatowych w Czchowie, Iwkowej i Gnojniku ).
3. Zdecydowanie zwiększymy nakłady na budowę dróg i chodników.
4. Wdrożymy program kompleksowej kanalizacji i wodociągowania Gmin.

VI. Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska naturalnego
1. Promocja i wsparcie inwestycji służących ochronie środowiska, wsparcie dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych i drobnotowarowej produkcji rolnej.
2. Wzmocnimy wsparcie dla rolników w wykorzystywaniu funduszy europejskich poprzez utworzenie biura obsługi rolnictwa.
3. Edukacja ekologiczna.
4. Obniżymy do najniższego poziomu podatek rolny i sprzeciwimy się wprowadzeniu podatku katastralnego,
5. Będziemy w sposób najbardziej skuteczny pozyskiwać środki pomocowe z Unii Europejskiej.
Jestem do Państwa dyspozycji - proszę o kontakt

Jestem do Państwa dyspozycji, proszę o uwagi i sugestie dotyczące naszego regionu.

imię i nazwisko:

e-mail:

wiadomość:© Tadeusz Kanownik / Wszelkie prawa zastrzeżone